Regulamin

Gminnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów

"Słońcem malowane" – Dąbrowa 2012

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów "Słońcem malowane" – Dąbrowa 2012, jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

1.2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata

- rozwijanie zdolności fotograficznych mieszkańców Gminy Dąbrowa

- promowanie wypoczynku na łonie natury

- rozsławianie piękna krajobrazu i bogactwa przyrody w Gminie Dąbrowa

1.3. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Dąbrowa.


II. Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.2. Prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody, krajobrazu i życia mieszkańców Gminy Dąbrowa.

2.3. Prace będą rozpatrywane w 2 kategoriach wiekowych: do lat 15 (dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych) i powyżej 15 lat

2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac konkursowych.

2.5. Rozmiary fotografii powinny wynosić 20x30 cm.

2.6. Każde zdjęcie powinno być opatrzone opisem: godło autora (pseudonim), tytuł, miejsce wykonania, kategoria wiekowa.

2.7. Do koperty (zaadresowanej na: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie z dopiskiem: Konkurs fotograficzny) należy włożyć:

1) podpisane prace, płytę CD z wersją elektroniczną zgłaszanych zdjęć

2) drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać powinna w środku informacje z danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów - nazwę szkoły;

3) wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć,

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.


III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija 04 maja 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego)

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.gokir.pl

3.6. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie w „Galerii Na Schodach" w Urzędzie Gminy w Dąbrowie.


IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach wiekowych.

4.2. Organizator przewiduje nagrodę specjalną za najlepsze zdjęcie wykonane przez ucznia w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów.

4.3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.


V. Wykorzystanie prac

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.gokir.pl

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).


VI. Kontakt do osób odpowiedzialnych za konkurs

Zbigniew Janowski tel. 77 464-10-10 w.221, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jolanta Widuch, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

ul. Sztonyka 56

49-120 Dąbrowa